DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2017

print pdf
04/01/2018

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2017

La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, va atorgar al nostre municipi en concepte de Millora de la Gestió i la Qualitat de l'Aigua de Consum Humà per manteniment amb un pressupost Elegible de 1.011,63 € Pressupost mínim a executar de 681,54 € . Import concedit 647,46 € un 95 %.