DIPUTACIO DE TARRAGONA. PAM 2013

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. PAM 2013

150x1505304a07d7752e  La Diputació de Tarragona amb acord de Ple de data 27 de setembre de 2013, va acordar la concessió anticipada i provisional del programa de despeses corrents i del programa d'inversions del PAM 2013, condicionada a l'aprovació definitiva del Pla Anual del 2013 per part de la Generalitat de Catalunya.
A la nostra població li ha estat concedida una subvenció en concepte de despesa corrent 2013 del pressupost elegible 37.199,09 euros el percentatge del 100% es a dir 37.199,09 €.