PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES

print pdf
30/04/2015

PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES

150x1505489878a9c69f  Per acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre es va atorgar al nostre ajuntament una subvenció en concepte Millores a la zona de la Cova Santa Llúcia , amb un pressupost elegible de 7.776,90 € i un import concedit del 100%.