DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PLA D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

10/06/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PLA D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

Per Junta de Govern  de data 5 d'abril de 2019, es va aprovar la concessió de subvenció per a la implantació de mersures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adhertis al pactes d'alcaldes i alcaldeses. Convocatòria 2018.

Havent presentat la sol·licitud pel nostre ajuntament en Concepte : Subvenció PAES tipus 2: millora de l'enllumenat públic.

Pressupost elegible: 15.594,12 €.

Pressupost mínim a executat: 14.667,83 €.

% concedit: 95,00%

Import concedit : 13.934,43 €