DIPUTACIO DE TARRAGONA. PLA D'ACCIO MUNICIPAL 2017. (2ª SELECCIÓ)

print pdf
25/01/2018

DIPUTACIO DE TARRAGONA. PLA D'ACCIO MUNICIPAL 2017. (2ª SELECCIÓ)

De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta de Govern per unanimitat en acord pres el 15 de desembre de 2017, es va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset les següents subvencions:

INVERSIONS:

Enderroc de l'hotel Carrer Metge Curcó s/n.

Pressupost Elegible: 37.218,05 euros

% concedit:  90%

Import concedit :33.496,24 euros.

2ª fase Adequació de l'enllumentat públic per protecció del medi nocturn

Pressupost Elegible: 24.550,30 euros

% concedit : 95 %

Import concedit :  23.322,78 euros.

DESPESA CORRENT

Despesa corrent 2017

Pressupost Elegible: 35.929,59 euros

% concedit: 100 %

Import concedit : 35.929,59 euros.