DIPUTACIO DE TARRAGONA, CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: SETMANA CULTURAL

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA, CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: SETMANA CULTURAL

150x150517e3cbff0fd5  La Junta de Govern de data 24 de maig de 2013, d'acord amb la convocatòria publicada al BOPT núm. 57 de 8 de març de 2013 , va acordar atorgar al nostre ajuntament una subvenció per activitats culturals de 480,97 € el 13,38% del pressupost elegible.