DIPUTACIO DE TARRAGONA. APROVACIO DEFINITIVA DEL PAM 2014.

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. APROVACIO DEFINITIVA DEL PAM 2014.

150x1505489878a9c69f  En acord del Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 25 de juliol de 2014, de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Actuacions Integrals al territori,el Ple de la corporació en sessió ordinària , per unanimitat acordà atorgar una subvenció per despesa corrent de 37.199,09 €.
En data 25 d'octubre de 2014, s'ha rebut la bestreta de 18.599,55 €.